top of page
Новини: News

NEWS

19/03/2021

 

И през 2021 г. продължаваме да подкрепяме младежите, напускащи грижа, но благодарение на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ младежите от Русе, Стара Загора и Пловдив също ще могат да се възползват от подкрепата ни.

На 26 февруари Мариян Дянков, Директор „Развитие Програми“ в SOS Детски селища България и Иван Христофоров, Директор Програма SOS Детско селище В.Търново-Габрово-Трявна се срещнаха с  Енчо Енчев, заместник-кмет на Община Русе и Катя Петрова от отдел „Социални дейности“, за да обсъдят участието на Община Русе и социалните услуги от областта в проект „Пътеки към свободата“. Договорено бе информацията да бъде предоставена на младежи от социалните услуги, за да подават заявления за подкрепа.

На 2 март проведохме среща и с представители на екипа на сдружение „Еквилибриум“ за представяне на проекта и разширението му в Област Русе. Вече получихме и първите заявления на младежи от социалните услуги на сдружението.

 

На 10 март се състояха срещите ни в Община Стара Загора със заместник-кмета Иванка Сотирова и Антония Тодорова-Стайкова, Началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в общината. Договорена бе подкрепата на младежи от областта чрез проект „Пътеки към свободата“. Предстои онлайн среща и с ръководители на социални услуги от областта.

На 15 март проведохме срещи и в Пловдив с Георги Титюков, заместник-кмет „Европейски политики и социални дейности“ и Веселина Ботева, директор Дирекция „Социални дейности“ в Община Пловдив.

Срещите имаха за цел да запознаят представителите на местната власт с проекта „Пътеки към свободата“ и с Поканата към младежите, напускащи алтернативна грижа в България за ползване на социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“ по проект „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, финансиран от Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП.

Със съвместни усилия бяха определени и местни социални работници, които да придружават младежите в процеса на подпомагане за постигане на независим живот.

 

В настоящата ситуация в България и продължаващата здравна, икономическа и социална криза условията в страната стават все по-неблагоприятни и трудни – особено за младежите, които започват своя самостоятелен живот. Те имат нужда от реална подкрепа и ние сме готови да  подадем ръка и на младежите в Русе, Стара Загора и Пловдив.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

27/04/2020

We have opened the submission procedure for young people who need support starting their independent lives while leaving care facilities! Applicants can submit requests via  the application forms attached in the file below.

Deadline for submission of applications is 22 June 2020.

For more information see the file below. Available only in Bulgarian language:

 

Business Woman
bottom of page